Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve internetsite en om verzekeringen af te sluiten. We raden je daarom aan kennis te nemen van de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekering. Wij adviseren niet bij het sluiten van een overeenkomst via het Internet.

Functioneren website

Summa Adviesgroep stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent voor jou toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Summa Adviesgroep vraagt jouw begrip hiervoor en wil je erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op de website

Summa Adviesgroep stelt deze internetsite met zorg samen en streeft er naar dat alle informatie op de site volledig en juist is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Summa Adviesgroep de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Mocht je op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we je aan om contact met ons op te nemen om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te controleren.

De informatie op deze internetsite, waaronder rentetarieven, rendementen en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties zijn van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden je dan ook aan om voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact met ons op te nemen.

Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we jou er expliciet op wijzen dat Summa Adviesgroep niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit jouw beslissingen.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Summa Adviesgroep en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Summa Adviesgroep in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merkt- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade de berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Summa Adviesgroep. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Summa Adviesgroep en/of haar leveranciers, behoudt Summa Adviesgroep zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Nieuwsberichten

De nieuwsberichten dienen ter informatie en hebben niet als primair doel het afsluiten van verzekeringen. In geval dat je via dit bericht op een onderliggende site van Summa Adviesgroep de mogelijkheid hebt om verplichtingen met Summa Adviesgroep aan te gaan, raden wij jou aan kennis te nemen van de polisvoorwaarden van het desbetreffende product. Voor overige zaken is de disclaimer op de website onverkort van toepassing.

Verwijzingen hyperlinks

Het is je slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Summa Adviesgroep, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlink www.acura.nl (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Summa Adviesgroep, waarbij de website binnen de kaders van Summa Adviesgroep verschijnt) aan te brengen. In geval je je  niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Summa Adviesgroep het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruikt voortvloeiende schade op jou te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.

scrollen