Show menu

"Betrokken & Deskundig"

Wat moet een werkgever regelen volgens de Arbowet?

U, als werkgever bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Dat staat in de Arbowet beschreven. Samen werkt u aan een gezonde en veilige werkomgeving. Als een van uw werknemers toch ziek wordt, dan moet u al het mogelijke doen om uw werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren.

Wettelijke verplichtingen voor de werkgever:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van het Arbobeleid. De arbeid die in de organisatie verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers.
 • De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zo veel mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor uw werknemers met een structurele functionele beperking door bijvoorbeeld ziekte.
 • Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Deze brengt de veiligheids- en gezondheidsrisico's in uw organisatie in kaart.
 • Een plan van aanpak opstellen naar aanleiding van de RI&E. Hierin geeft u aan welke risico’s worden aangepakt en binnen welke termijn.
 • Toegang tot een deskundige werknemer op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld een preventiemedewerker (intern of extern) of een veiligheidskundige.
 • Beleid voeren gericht op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA): factoren als seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die verzuim kunnen veroorzaken.
 • Voorlichting geven aan uw werknemers over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's en de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
 • Direct melden van arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname aan de Arbeidsinspectie. Ook moet u een lijst bijhouden van de gemelde arbeidsongevallen en van ongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.
 • Bedrijfshulpverlening. Doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezigen. Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (BHV-er).
 • Uw werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een gezondheidsonderzoek te ondergaan. Hiermee spoort u in een vroeg stadium mogelijke (werkgerelateerde) gezondheidsklachten op.
 • Het hebben van een basiscontract met een arbodienstverlener.
 • De bedrijfsarts vrije toegang geven tot de werkvloer. Uw werknemers moeten weten dat ze de bedrijfsarts kunnen bezoeken voor vragen over de gezondheid in relatie tot het werk. Tot slot kunnen werknemers om een second opinion vragen.

Direct zelf regelen

Ik wil:

Liever persoonlijke hulp?

persoonlijke hulp Adres en route